2017 წლის კონკურსები

ფონდისა და თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოს (TUBITAK) ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსში მონაწილეთა საყურადღებოდ!

18/12/2018 11:02
"2017 წლის თურქრთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოსა (TUBITAK)  და სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის გამოცხადების შესახებ" სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 24 ნოემბრის N155 ბრძანებაში შევიდა ცვლილება. იხილეთ გენერალური დირექტორის ბრძანება
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/slider2.jpg
26/06/2017 17:10

ფონდი აცხადებს ,,შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდოს დაწესებისა და 2017 წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“ კონკურსს

კონკურსის მიზანია საქართველოს და საერთაშორისო მკვლევართა წახალისება მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებში აქტიური და ნაყოფიერი  მოღვაწეობისა და ჩართულობის მიზნით, აგრეთვე გაწეული განსაკუთრებული მიღწევების დაფასებისათვის, საქართველოს მეცნიერებისა და საქართველოს შესახებ კვლევების წახალისებისა და პოპულარიზაციისათვის.  კონკურსი ითვალისწინებს ერთჯერადი ჯილდოთი მეცნიერის/კვლევითი ჯგუფის დაჯილდოებას. 2017 წლის კონკურსში ფონდის ჯილდო გაიცემა შემდეგ კატეგორიებში: ქართველოლოგიის დარგში მოღვაწე წლის საუკეთესო  უცხოელი მეცნიერი; საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებებში მოღვაწე 2017 წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერი; საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებებში მოღვაწე 2017 წლის საუკეთესო მეცნიერი;   2017 წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერი; 2017  წლის საუკეთესო მეცნიერი; 2017 წლის საუკეთესო სამეცნიერო კვლევითი ჯგუფი.   დადგენილი ვადების,   რეგისტრაციის წესებისა და კონკურსის პირობების დარღვევით წარმოდგენილი დოკუმენტაცია საკონკურსოდ არ განიხილება. დეტალური ინფორმაცია კონკურსის წესებისა და პირობების შესახებ იხილეთ შემდეგ დოკუმენტებში: ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება კონკურსის ჩატარების წესი ქართული / ინგლისური განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ ქართული / ინგლისური განმცხადებლის პროფესიული ბიოგრაფია ქართული / ინგლისური განმცხადებლის/ჯილდოს კანდიდატის მიერ  დარგში  გაწეული სამეცნიერო კარიერის აღწერილობა  ქართული / ინგლისური საკონკურსო განაცხადის გამოგზავნის ინსტრუქცია ქართული / ინგლისური ხშირად დასმული კითხვები კონკურსთან დაკავშირებული ინფორმაციისათვის მიმართეთ პროგრამის კოორდინატორს- მაკა ქაჯაია, ელ.ფოსტა:  kajaia@rustaveli.org.ge , ტელ: + (995 32) 2 200 220 (შიდა 44 09)  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/slider2.jpg
22/06/2017 17:10

ფონდი აცხადებს მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების გრანტით დაფინანსების კონკურსს

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი აერთიანებს ფონდის მიერ 2016 წლის ჩათვლით ადმინისტრირებულ მოკლევადიან ინდივიდუალურ სამოგზაურო საგრანტო კონკურსს, საკონფერენციო საგრანტო კონკურსსა და სეზონური სკოლების საგრანტო კონკურსს. კონკურსის მიზანია ინფორმაციის გაცვლისა და გამოცდილების გაზიარების შედეგად, გაძლიერდეს ადგილობრივი სამეცნიერო პოტენციალი და ხელი შეეწყოს მეცნიერების საერთაშორისო სამეცნიერო სფეროში ინტეგრაციასა და თანამშრომლობას, მეცნიერების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ახალი კადრების მეცნიერებაში მოზიდვასა და ახალგაზრდა მეცნიერთა კვალიფიკაციის ამაღლებას. აგრეთვე, სამეცნიერო შრომების საერთაშორისო ჟურნალებსა და სამეცნიერო კრებულებში დაბეჭდვის შესაძლებლობის გაზრდა. მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების კონკურსში პროექტების წარდგენა შესაძლებელია სამეცნიერო მიმართულებების კლასიფიკატორით განსაზღვრულ შემდეგ მიმართულებებში: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები; ინჟინერია და ტექნოლოგიები; სამედიცინო და ჯანმრთელობის მეცნიერებები; აგრარული მეცნიერებები; სოციალური მეცნიერებები; ჰუმანიტარული მეცნიერებები; საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები. კონკურსის ფარგლებში გაიცემა ინდივიდუალური (მობილობის) და ინსტიტუციური (საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების) გრანტები, რომლის მოპოვება შესაძლებელია მხოლოდ ღია კონკურსის წესით. მობილობის გრანტის მოსაპოვებლად, კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოს მოქალაქე დოქტორის, მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე ფიზიკურ პირს და საქართველოს მოქალაქე დოქტორანტურის, მაგისტრატურის, რეზიდენტურის სტუდენტს. საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიების გრანტის მოსაპოვებლად, კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია წამყვან და თანამონაწილე ორგანიზაციას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) პროექტის ძირითად პერსონალთან ერთად.   კონკურსის ადმინისტრირების გრაფიკი:   22 ივნისი, 2017 - კონკურსის გამოცხადება; 26 ივნისი - პროექტების ელექტრონული რეგისტრაციის დაწყება; 28 ივნისი 16:00 - ჯგუფური კონსულტაცია №1, ფონდის სააქტო დარბაზი - სარეგისტრაციო ფორმა ; 6 ივლისი 16:00 სთ. - ჯგუფური კონსულტაცია №2, ფონდის სააქტო დარბაზი - სარეგისტრაციო ფორმა ; 18 ივლისი, 16:00 სთ. - ჯგუფური კონსულტაცია №3, ფონდის სააქტო დარბაზი - სარეგისტრაციო ფორმა ; 19 ივლისი - ელ.ფოსტით შეკითხვების გამოგზავნის ბოლო ვადა; 24 ივლისი, 16:00 სთ. - პროექტების ელექტრონული რეგისტრაციის ბოლო ვადა; 26 ივლისი, 16:00 სთ. ფონდის კანცელარიაში კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა; 2017 წლის სექტემბერი - კონკურსის შედეგების გამოცხადება.   ინდივიდუალური კონსულტაციები არ ჩატარდება!   დადგენილი ვადების , რეგისტრაციის წესებისა და კონკურსის პირობების დარღვევით წარმოდგენილი დოკუმენტაცია საკონკურსოდ არ განიხილება. დეტალური ინფორმაცია კონკურსის წესებისა და პირობების შესახებ იხილეთ შემდეგ დოკუმენტებში: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის 9 ივნისის №96/ნ ბრძანება ; ფონდის გენერალური დირექტორის 22 ივნისის №78 ბრძანება ; ცვლილება გენერალური დირექტორის ბრძანებაში  კონკურსის პირობები (დანართი 1) ; ბიუჯეტის კლასიფიკატორი - საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების ფარგლებში -  ( დანართი 11 ) ; სამეცნიერო მიმართულებების კლასიფიკატორი . ხშირად დასმული კითხვები   მობილობის საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის ელექტრონულ ფოსტაზე - mgtravel@rustaveli.org.ge - წარმოსადგენი დოკუმენტები: პროექტის თავფურცელი და აბსტრაქტი (დანართი 2) განმცხადებლის პროფესიული ბიოგრაფია (დანართი 4) ცნობა თანადაფინანსების შესახებ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში (დანართი 6) დამატებითი დოკუმენტების ჩამონათვალი იხილეთ კონკურსის პირობების მე-3 მუხლის, მე-5 პუნქტის ბ.ბ ქვეპუნქტში.   მობილობის საგრანტო კონკურსზე ელექტრონული რეგისტრაციის შემდგომ ფონდის კანცელარიაში წარმოსადგენილი უნდა იყოს განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ (დანართი 9) განსაზღვრული ვადების დაცვით.   საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების ფარგლებში, ელექტრონულ ფოსტაზე - ise@rustaveli.org.ge - წარმოსადგენი დოკუმენტები: პროექტის თავფურცელი და პროექტის აბსტრაქტი (დანართი 3) საპროექტო წინადადება (დანართი 5) პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელის, თანახელმძღვანელის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), პროექტის ძირითადი პერსონალისა და ძირითადი და პლენარული მომხსენებლ(ებ)ის/ლექტორ(ებ)ის პროფესიული ბიოგრაფია (დანართი 7) უცხო ქვეყნის მოქალაქეების (ძირითადი პერსონალი) პროფესიული ბიოგრაფია (დანართი 8) უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ან უცხოეთში მოღვაწე ძირითადი და პლენარული მომხსენებლ(ებ)ის/ლექტორ(ებ)ის დაინტერესების წერილი (დედანი და ნათარგმნი და დამოწმებული თარჯიმანთა ბიუროს მიერ) პროექტში მონაწილეობაზე ( დანართი 12) პროექტის ბიუჯეტი და პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი (დანართი 13) ცნობა თანადაფინანსების შესახებ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში (დანართი 6) დამატებითი დოკუმენტების ჩამონათვალი იხილეთ კონკურსის პირობების მე-4 მუხლის, მე-6 პუნქტის დ.ბ ქვეპუნქტში.   საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების ფარგლებში, ელექტრონული რეგისტრაციის შემდგომ, ფონდის კანცელარიაში წარმოდგენილი უნდა იყოს განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ (დანართი 10) განსაზღვრული ვადების დაცვით. პროექტი უნდა მომზადდეს დამტკიცებული ფორმების დაცვით! პროექტის გამოგზავნისას, ისარგებლეთ პროექტის ელექტრონული რეგისტრაციის ინსტრუქციის მიხედვით - რეგისტრაციის ინსტრუქცია .  კონკურსში მონაწილეობის აუცილებელი პირობაა, პროექტის ელექტრონულად გამოგზავნა კონკურსის შესაბამის ელექტრონულ ფოსტაზე და ფონდის კანცელარიაში კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარმოდგენა დადგენილი ვადების დაცვით; კონკურსთან დაკავშირებული ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის კოორდინატორებს:    თორნიკე სხირტლაძე skhirtladze@rustaveli.org.ge ვაჟა ლომიძე   lomidze@rustaveli.org.ge   შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გისურვებთ წარმატებებს!
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/slider2_1.jpg
16/06/2017 10:34

ფონდი აცხადებს ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2017 წლის კონკურსს

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს ახალი ცოდნის შექმნას, ახალი იდეებისა და კონცეფციების, მოვლენებისა და ფაქტების, თეორიებისა და მოდელების თეორიულ და ექსპერიმენტულ შესწავლა-ანალიზს. დასაფინანსებელ კვლევას არ მოეთხოვება უშუალო კომერციული სარგებლიანობა, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა წარმოადგენდეს სოციალურ-პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, კულტურული ან/და ტექნიკური პროგრესის საფუძველს. ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსი ხელს უწყობს კონკურენტული კვლევითი გარემოს შექმნას, გამორჩეული ხარისხის კვლევების განვითარებას, კვლევების მიახლოებას საერთაშორისო სტანდარტებთან და ინტერნაციონალიზაციას, კვლევის პროცესის ინტეგრაციას უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო პროცესში და ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო პოტენციალის ზრდას მათი ჩართვით კვლევაში.  კონკურსი ფინანსდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან „ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 16 თებერვლის №84 დადგენილებით განსაზღვრული წესების შესაბამისად .  კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, პროექტების წარდგენა შესაძლებელია სამეცნიერო მიმართულებების კლასიფიკატორით განსაზღვრულ სამეცნიერო მიმართულებებში. გრანტის მოპოვება შესაძლებელია მხოლოდ ღია, საჯარო კონკურსის წესით. კონკურსის ფარგლებში გაიცემა მხოლოდ ინსტიტუციური გრანტები. კონკურსზე პროექტის დარეგისტრირება და კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ერთ ან რამდენიმე ორგანიზაციას პროექტის ძირითად პერსონალთან ერთად.  პროექტის ხელმძღვანელის სტატუსით ერთსა და იმავე პირს, ერთსა და იმავე დროს, შეუძლია უხელმძღვანელოს მხოლოდ ერთ პროექტს. იგულისხმება, როგორც ამ კონკურსში წარმოდგენილი, ასევე, ის მიმდინარე პროექტები, რომელიც დაფინანსდა ფონდის მიერ ადმინისტრირებული შემდეგი კონკურსების ფარგლებში: ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების, გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების, და უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების კონკურსები (FR, AR, DI).  ძირითადი პერსონალის სტატუსით ერთსა და იმავე პირს, ერთსა და იმავე დროს, შეუძლია ჩართული იყოს ჯამში მხოლოდ ორ პროექტში. იგულისხმება, როგორც ამ კონკურსში წარმოდგენილი, ასევე, ის მიმდინარე პროექტები, რომელიც დაფინანსდა ფონდის მიერ ადმინისტრირებული შემდეგი კონკურსების ფარგლებში: ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების, გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების, და უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების კონკურსები.    კონკურსის ადმინისტრირების გრაფიკი: 16 ივნისი, 2017 - კონკურსის გამოცხადება; 19 ივნისი, 2017 - პროექტების ელექტრონული რეგისტრაციის დაწყება; 23 ივნისი, 16:00 სთ. - ჯგუფური კონსულტაცია №1 - სარეგისტრაციო ფორმა ; 30 ივნისი, 16:00 სთ. - ჯგუფური კონსულტაცია №2 - სარეგისტრაციო ფორმა , კონსულტაცია ჩატარდება ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსის 115-ე აუდიტორიაში; 7 ივლისი, 16:00 სთ. - ჯგუფური კონსულტაცია №3 - სარეგისტრაციო ფორმა , კონსულტაცია ჩატარდება ილიას სახლემწიფო უნივერსიტეტის A კორპუსის 101-ე აუდიტორიაში (ჭავჭავაძის 32). 14 ივლისი, 16:00 სთ. - პროექტების ელექტრონული რეგისტაციის დასრულება (ბოლო ვადა); 19 ივლისი, 16:00 სთ - ფონდის კანცელარიაში კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა; ინდივიდუალური კონსულტაციები არ ჩატარდება! დადგენილი ვადების, რეგისტრაციის წესებისა და კონკურსის პირობების დარღვევით წარმოდგენილი დოკუმენტაცია საკონკურსოდ არ განიხილება. დეტალური ინფორმაცია კონკურსის წესებისა და პირობების შესახებ იხილეთ შემდეგ დოკუმენტებში: საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 16 თებერვლის №84 დადგენილება; ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 16 ივნისის №74 ბრძანება ; ფონდის გენერალური დირექტორის N74 ბრძანებაში ცვლილების შესახებ; გენერალური დირექტორის ბრძანება #143 საპროექტო განაცხადის მოხსნის შესახებ კონკურსის პირობები – დანართი 1 ; პროექტის თავფურცელი – დანართი 2, ქართულ და ინგლისურ ენაზე; საპროექტო წინადადება – დანართი 3, ქართულ და ინგლისურ ენაზე; პროექტის ძირითადი პერსონალის პროფესიული ბიოგრაფიები (CV) – დანართი 4, ქართულ და ინგლისურ ენაზე; პროექტის საერთო ბიუჯეტი და ფონდიდან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთება – დანართი №5, ქართულ და ინგლისურ ენაზე; პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი – დანართი №6, ქართულ და ინგლისურ ენაზე; პროექტის ხელმძღვანელის წინა 3 წლის განმავლობაში განხორციელებული და დასრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის რეზიუმე – დანართი №8, ქართულ და ინგლისურ ენაზე; ინფორმაცია წამყვანი და თანამონაწილე ორგანიზაციების შესახებ – დანართი №9, ქართულ და ინგლისურ ენაზე; უცხოელი მეცნიერის თანხმობის წერილი – დანართი №10, ინგლისურ ენაზე ; ცნობა თანადაფინანსების შესახებ – დანართი 11, ქართულ ენაზე ; სამეცნიერო მიმართულებების კლასიფიკატორი – დანართი №12, ქართულ და ინგლისურ ენაზე; ბიუჯეტის კლასიფიკატორი – დანართი №13, ქართულ ენაზე ; ხშირად დასმული კითხვები. ხშირად დასმული კითხვები (განახლებული) განცხადება ხარვეზის გამოსწორების მიზნით დამატებითი დოკუმენტების წარმოდგენის შესახებ კონკურსში რეგისტრაცია ხორციელდება ორ ეტაპად: პროექტის ელექტრონული რეგისტრაცია კონკურსის ელექტრონულ ბაზაში – 2017 წლის 19 ივნისიდან 14 ივლისის 16:00 საათამდე. ფონდის კანცელარიაში რეგისტრაცია – კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადებების წარმოდგენა ფონდის კანცელარიაში - 2017 წლის 19 ივლისის 16:00 საათამდე.   კონკურსთან დაკავშირებული ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის კოორდინატორებს: ნინო გაჩეჩილაძე: gachechiladze@rustaveli.org.ge ქეთევან გაბიტაშვილი   gabitashvili@rustaveli.org.ge თორნიკე სხირტლაძე skhirtladze@rustaveli.org.ge შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გისურვებთ წარმატებებს!    
სრულად

გამოცხადდა ფონდისა და იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კვლევით-საგანმანათლებლო პროგრამა მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის

15/06/2017 16:40
სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კვლევითი-საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია შესაძლებლობა მისცეს ქართველ სტუდენტებს შეასრულონ მათ სამაგისტრო/სადოქტორო ნაშრომთან დაკავშირებული კვლევები, როგორც ფუნდამენტური, ასევე გამოყენებითი მიმართულებით, მსოფლიოში ცნობილ იულიხის კვლევითი ცენტრის ბაზაზე. ამასთან, პროგრამამ ხელი უნდა შეუწყოს გერმანულ მხარეს, მიიზიდოს საქართველოს უნივერსიტეტებიდან საუკეთესო სტუდენტები და ჩართოს ისინი სამაგისტრო/სადოქტორო პროგრამების ფარგლებში მიმდინარე სამეცნიერო საქმიანობაში. იულიხის ცენტრისა და ფონდის მიერ დაფინანსდება არაუმეტეს 3 მაგისტრანტისა და არაუმეტეს 3 დოქტორანტისა, რომლებსაც საშუალება ექნებათ ცენტრში სტაჟირების ფარგლებში განახორციელონ სამაგისტრო/სადოქტორო ნაშრომების მომზადებასთან დაკავშირებული კვლევები და ასევე, ითანამშრომლონ იულიხისა და გერმანიის სხვა სამეცნიერო ცენტრების თუ უნივერსიტეტების მეცნიერებთან შემდეგ შეთანხმებულ სფეროებში: 1) მათემატიკური მეცნიერებები; 2) საინფორმაციო ტექნოლოგიები; 3) საბუნების-მეტყველო მეცნიერებები; 4) საინჟინრო მეცნიერებები; 5) სიცოცხლის შემსწავლელი და სამედიცინო მეცნიერებები. პროგრამაში მონაწილეობა და განაცხადის წარმოდგენა შეუძლიათ ფონდსა და ცენტრს შორის გაფორმებული 2015 წლის 16 ივნისის შეთანხმებით განსაზღვრული საქართველოს უნივერსიტეტების კონსორციუმის (ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი) ერთ-ერთი წევრის ან საქართველოს სხვა უნივერსიტეტის მხრიდან იულიხის კვლევით ცენტრთან ურთიერთშეთანხმებით წარდგენილ მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს. ქართულ და ინგლისურ ენებზე მომზადებული საპროექტო განაცხადისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა უნდა მოხდეს შემდეგნაირად: მაგისტრანტებისთვის შევსებული და PDF ფორმატში გადაყვანილი დანართების 3, 4, 5 და სხვა მოთხოვნილი დასკანირებული დოკუმენტების (PDF ფორმატში) ელექტრონული ფოსტის მისამართზე:  juelich@rustaveli.org.ge  გაგზავნა ა.წ. 15 სექტემბრის 17:00 სთ-ის ჩათვლით; ფონდის კანცელარიაში ელექტრონულად გამოგზავნილი ყველა დოკუმენტისა და ხელმოწერილი განცხადების (იხ. დანართი 7) ამობეჭდილი სახით ჩაბარება ა.წ. 20 სექტემბრის 17:00 სთ-ის ჩათვლით. დოქტორანტებისთვის შევსებული და PDF ფორმატში გადაყვანილი დანართების 3, 4, 6 და სხვა მოთხოვნილი დასკანირებული დოკუმენტების (PDF ფორმატში) ელექტრონული ფოსტის მისამართზე:  juelich@rustaveli.org.ge  გაგზავნა ა.წ. 3 1 ოქტომბრის 17.00 სთ-ის ჩათვლით; ფონდის კანცელარიაში ელექტრონულად გამოგზავნილი ყველა დოკუმენტისა და ხელმოწერილი განცხადების (იხ. დანართი 7) ამობეჭდილი სახით ჩაბარება ა.წ. 3 ნოემბრის 17.00 სთ-ის ჩათვლით. პროგრამაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულებში: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება დანართი 1 - პროგრამაში მონაწილეობის პირობები დანართი 2 - შეთანხმება ერთობლივი პროგრამის განხორციელების შესახებ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) დანართი 3 - განაცხადის ფორმა (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) დანართი 4 - გრანტის მაძიებლის ტაბულარული CV (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) დანართი 5 - ბიუჯეტის ფორმა მაგისტრანტებისთვის (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) დანართი 6 - ბიუჯეტის ფორმა დოქტორანტებისთვის (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) დანართი 7 - ფონდის კანცელარიაში წარსადგენი განცხადების ფორმა   დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ პროგრამის საკონტაქტო პირებს:   სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში: თორნიკე სხირტლაძეს skhirtladze@rustaveli.org.ge      იულიხის კვლევით ცენტრში: საბინე დუსს (Sabine Dues) Manager International Affairs Office of the Board of Directors and International Affairs Forschungszentrum Jülich GmbH D-52425 Jülich, Germany s.dues@fz-juelich.de;
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/slider2.jpg
15/05/2017 10:46

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) ერთობლივი კონკურსი

ცხადდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს 2017 წლის ერთობლივ სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი.   ერთობლივი კონკურსის მიზანია საქართველოს და იტალიელ მეცნიერებსა და კვლევით  ცენტრებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება, ორი ქვეყნის მკვლევართა კოლაბორაციისა და მობილობის მხარდაჭერა. კონკურსზე მიიღება 2 კატეგორიის საპროექტო წინადადებები: 1) ერთობლივი კვლევითი პროექტები (ხანგრძლი ვ ობა 2 წელი); 2) ერთობლივი სემინარები. პირველ კატეგორიაში გაიცემა არაუმეტეს 5 გრანტისა, ხოლო მეორეში -  არაუმეტეს 2 გრანტისა. საგრანტო დაფინანსება თანაბრად ნაწილდება CNR-სა და ფონდს შორის. ამასთან, CNR აფინანსებს იტალიელ მეცნიერებს, ხოლო ფონდი - მათ  პარტნიორებს საქართველოს მხრიდან. მეორე კატეგორიაში (ერთობლივი სემინარები) გამარჯვებული პროექტის მონაწილე ქართველ და იტალიელ მეცნიერთა ჯგუფები, საკუთარ ქვეყანაში მართავენ წელიწადში ერთ სემინარს. შესაბამისად, თითოეული ჯგუფი, მასზე გამოყოფილი საგრანტო დაფინანსების ერთ ნაწილს იყენებს სემინარის ჩატარებისთვის, ხოლო მეორე ნაწილს - პარტნიორის მიერ ორგანიზებულ სემინარში მონაწილეობისთვის. ქართულ და ინგლისურ ენაზე შესაბამისი ფორმით მომზადებულ განაცხადს საქართველოს მეცნიერები წარმოადგენენ ფონდში. პროექტის მონაწილე იტალიელი მეცნიერები განაცხადს წარადგენენ იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოში. ორივე კატეგორიის პროექტისთვის საგრანტო დაფინანსების მოსაპოვებლად პროექტში ჩართული ქართული ჯგუფის მიერ ფონდში წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს: ა)  „სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) 2017 წლის ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსში“ მონაწილე პროექტის წარმომდგენ ქართველ მკვლევართა განცხადებას - დანართი №3 (ხელმოწერით  დადასტურებული). ბ)   საპროექტო წინადადებას ქართულ და ინგლისურ ენაზე,   ამობეჭდილი სახით ხელმოწერილი პროექტის ქართველი ხელმძღვანელის მიერ, ასევე სრული პროექტი ელექტრონული ფორმით ჩაწერილი CD-R დისკზე,   დანართ №2-ში მოცემული ფორმის შესაბამისად (პროექტის ბიუჯეტი, განხორციელების გეგმა-გრაფიკი, ქართული ჯგუფის წევრთა პროფესიულ ავტობიოგრაფია - CV); გ) ქართული ჯგუფის წევრთა მუშაობისა და აკადემიური ხარისხის/სწავლის დამადასტურებელ დოკუმენტებს. 3. საკონკურსო დოკუმენტაციის ფონდში   წარდგენა შესაძლებელი იქნება 2017 წლის 30 ივნისის 14:00 საათამდე. დაგვიანებით წარმოდგენილი განაცხადი საკონკურსოდ არ განიხილება. ერთობლივ კონკურსზე განაცხადის წარსადგენად იხელმძღვანელეთ თანდართული დოკუმენტებით: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინ ი სტრის ბრძანება ; ფონდის გენერალური დირექტორის  ბრძანება ; კონკურსის პროგრამა და მასში მონაწილეობის პირობები ; ერთობლივი განცხადების ფორმა; საპროექტო განაცხადი ს ფორმა ;  იხილეთ ინფორმაცია კონკურსის შესახებ CNR-ის ვებ-გვერდზე (იტალიურ ენაზე): https://www.cnr.it/en/news/7463/nuovi-bandi-accordi-bilaterali-cnr-con-l-internazionalizzazione-la-ricerca-va-lontano დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ: საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ფონდების მოძიების სამსახური მარიამ ქებურია  ელ-ფოსტა: keburia@rustaveli.org.ge    ტელ: +995 322 200 220 (შიდა: 4022) ირაკლი გრძელიშვილი: ელ-ფოსტა:  grdzelishvili@rustaveli.org.ge   ტელ: +995 322 200 220 (შიდა: 4406)
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/2017%20clis%20konkursebi/HE/slider2.jpg
10/05/2017 17:11

ფონდი აცხადებს „სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის“ 2017 წლის საგრანტო კონკურსს

საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის საგრანტო კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ არსებული ქართული ისტორიული ძეგლების, კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების, წერილობითი და სხვა სახის წყაროების, საარქივო მასალის, ეთნოგრაფიული მონაცემების მაღალ სამეცნიერო დონეზე შესწავლას, მათ მოძიებას, აღრიცხვასა და სისტემატიზაციას, ქართველი ერის ინტელექტუალური და ნივთიერი მემკვიდრეობის კვლევის პოპულარიზაციას და ახალგაზრდა სამეცნიერო კადრების მოზიდვას ამ სფეროში. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, პროექტების წარდგენა შესაძლებელია სამეცნიერო მიმართულებების კლასიფიკატორით განსაზღვრულ სამეცნიერო მიმართულებებში. კონკურსის ფარგლებში გაიცემა მხოლოდ ინსტიტუციური კვლევითი გრანტები. გრანტის მოპოვება შესაძლებელია მხოლოდ ღია კონკურსის წესით. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს ერთ ან რამდენიმე ორგანიზაციას ერთობლივად, პროექტის ძირითად პერსონალთან ერთად. კონკურსის ადმინისტრირების გრაფიკი: 10 მაისი, 2017 - კონკურსის გამოცხადება; 10 მაისი, 2017 - პროექტების ელექტრონული რეგისტრაციის დაწყება; 22 მაისი, 16:00 სთ. - ჯგუფური კონსულტაცია №1 - სარეგისტრაციო ფორმა ; 2 ივნისი, 16:00 სთ. - ჯგუფური კონსულტაცია №2 - სარეგისტრაციო ფორმა ; 9 ივნისი - ელ. ფოსტით შეკითხვების გამოგზავნის ბოლო ვადა; 12 ივნისი, 16:00 სთ. - პროექტების ელექტრონული რეგისტრაციის ბოლო ვადა; 15 ივნისი, 16:00 სთ. - ფონდის კანცელარიაში კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა; აგვისტო, 2017 - კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება.   ინდივიდუალური კონსულტაციები არ ჩატარდება! დადგენილი ვადების, რეგისტრაციის წესებისა და კონკურსის პირობების დარღვევით წარმოდგენილი დოკუმენტაცია საკონკურსოდ არ განიხილება. დეტალური ინფორმაცია კონკურსის წესებისა და პირობების შესახებ იხილეთ შემდეგ დოკუმენტებში: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 ივლისის №129/ნ ბრძანება; ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 10 მაისის № 50 ბრძანება; კონკურსის პირობები (დანართი 1); პროექტის თავფურცელი (დანართი 2, ქართულ და ინგლისურ ენებზე); საპროექტო წინადადება (დანართი 3, ქართულ და ინგლისურ ენებზე); პროექტის ძირითადი პერსონალის პროფესიული ბიოგრაფიები - CV-ები (დანართი 4, ქართულ და ინგლისურ ენებზე); პროექტში ძირითადი პერსონალის სტატუსით ჩართული უცხოელი მკვლევრის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) თანხმობის წერილი პროექტში მონაწილეობაზე - Letter of Commitment ( დანართი 5 ). თანხმობის წერილი ნათარგმნი და დამოწმებული უნდა იყოს თარჯიმანთა ბიუროს მიერ. პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი (დანართი 6, ქართულ და ინგლისურ ენებზე); პროექტის ბიუჯეტი (დანართი 7, ქართულ და ინგლისურ ენებზე); ცნობა თანადაფინანსების შესახებ ( დანართი 8 ); განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ ( დანართი 9 ); პროექტის ბიუჯეტის დეტალური ხარჯვითი კატეგორიები ( დანართი 10 ); ხშირად დასმული კითხვები ; რეგისტრაციის ინსტრუქცია განცხადება ხარვეზის გამოსწორების შესახებ . კონკურსში რეგისტრაცია ხორციელდება ორ ეტაპად: პროექტის ელექტრონული რეგისტრაცია ელ. ფოსტის მეშვეობით - 2017 წლის 10 მაისიდან 12 ივნისის 16:00 საათამდე. ფონდის კანცელარიაში რეგისტრაცია - კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადებების წარმოდგენა ფონდის კანცელარიაში - 2017 წლის 15 ივნისის 16:00 საათამდე. ელექტრონული რეგისტრაციის ეტაპზე კონკურსში მონაწილეობისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტები უნდა გამოიგზავნოს კონკურსის ელ.ფოსტის მისამართზე: he@rustaveli.org.ge კონკურსთან დაკავშირებული ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის კოორდინატორებს: ქეთევან გაბიტაშვილი ელ-ფოსტა: gabitashvili@rustaveli.org.ge თორნიკე სხირტლაძე ელ-ფოსტა: skhirtladze@rustaveli.org.ge შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გისურვებთ წარმატებებს!  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/slider2.jpg
05/05/2017 13:00

გამოცხადდა საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრისა და ფონდის ერთობლივი კონკურსი - „საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის პროექტი (PICS)“

ფონდი აცხადებს საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრისა და სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივ სამეცნიერო საგრანტო კონკურსს - „საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის პროექტი (PICS)“. კონკურსის ფარგლებში ერთობლივი საპროექტო განაცხადის წარმოდგენა უნდა მოხდეს მეცნიერთა ორი ჯგუფის მიერ. ამათგან ერთი ჯგუფი უნდა შედგებოდეს  CNRS-ში, ან მასთან ასოცირებულ ორგანიზაციებში/ლაბორატორიებში, მომუშავე საფრანგეთის მეცნიერებისგან, ხოლო მეორე ჯგუფი წარმოდგენილი უნდა იყოს, სხვა ქვეყნის მოქალაქე, მათი პარტნიორი მეცნიერებისაგან. კონკურსის, მთავარი პირობაა ერთობლივი საპროექტო წინადადების წარმოდგენა, საქართველოს და საფრანგეთის მეცნიერთა ჯგუფების წინა წლებში თანამშრომლობის არსებობა, რის შედეგადაც უნდა არსებობდეს სულ მცირე ერთი გამოქვეყნებული ერთობლივი სამეცნიერო პუბლიკაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის პროექტის (CNRS PICS) ფარგლებში, ფონდი დააფინანსებს საქართველოს მეცნიერთა ჯგუფს, ხოლო CNRS დააფინანსებს საფრანგეთის მეცნიერთა ჯგუფს. ფონდის მიერ თითოეული პროექტისთვის გამოყოფილი  საგრანტო დაფინანსება წელიწადში არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 ევროს ეკვივალენტს ლარებში.  გრანტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბიუჯეტის შემდეგი კატეგორიებისთვის: პარტნიორ ქვეყანაში მივლინება (სამოგზაურო ხარჯი) სემინარების და სამუშაო შეხვედრების ჩატარების ხარჯი კვლევასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯი. „სხვა ხარჯის“ კატეგორიაში მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს ფონდიდან მოთხოვნილი თანხის 50% -ს. CNRS PICS – ის კონკურსის ფარგლებში უპირატესობა ენიჭება 45 წლამდე ასაკის მეცნიერთა ჯგუფებს. პროგრამის მოკლე აღწერას ინგლისურ ენაზე შეგიძლიათ გაეცნოთ  CNRS-ის ვებგვერდზე:  http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article881&lang=en კონკურსის პირობები მოცემულია (ფრანგულ ენაზე) შემდეგ ბმულზე  http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article51&lang=fr პროგრამით დაფინანსებული  პროექტის ხანგრძლივობა შეადგენს 36 თვეს . საპროექტო წინადადების მომზადებისთვის, საქართველოს მეცნიერთა ჯგუფის ხელმძღვანელმა თავის ფრანგ კოლეგას უნდა გადაუგზავნოს საჭირო ინფორმაცია (ფრანგულ ან ინგლისურ ენაზე) CNRS-ის მიერ შემუშავებული ფორმის გათვალისწინებით (იხ. აღნიშნული ფორმა ინგლისურ ენაზე დანართ 2-ში). CNRS-ის ელექტრონული რეგისტრაციის სისტემაში ერთობლივი საპროექტო განაცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 12 ივნისი. პროექტის ფრანგი ხელმძღვანელის მიერ CNRS-ში ერთობლივი განაცხადის წარმოდგენის  პარალელურად,   საქართველოს  მეცნიერთა ჯგუფის ხელმძღვანელმა  შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის კანცელარიაში ა.წ. 15 ივნისის 17:00 სთ-მდე უნდა წარმოადგინოს ელექტრონული სახით დისკზე CDR-ზე PDF ფორმატით ჩაწერილი იგივე შინაარსის ინგლისურენოვანი საპროექტო განაცხადი,  დამტკიცებული  ფორმით (დანართი 2). ფონდში წარმოდგენილ განაცხადში ასახული უნდა იყოს, როგორც საქართველოს, ისე საფრანგეთის პარტნიორის მიერ განსახორციელებელი საქმიანობა და  განაცხადი ხელმოწერილი უნდა იყოს პროექტის ორივე ხელმძღვანელის მიერ .  ფონდის კანცელარიაში ასევე წარმოდგენილი უნდა იყოს  პროექტის მონაწილე საქართველოს მეცნიერთა ჯგუფის ხელმძღვანელის და მისი ორგანიზაციის ადმინისტრაციის უფროსის/უფლებამოსილი პირის  ერთობლივი განცხადება  (დანართი 3). CNRS-ის მიერ გამარჯვებულად გამოცხადებული პროექტების, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსების მოცულობას გადაწყვეტს დამოუკიდებელი ექსპერტებით დაკოპლექტებული საკონკურსო კომისია დეტალური ინფორმაცია, კონკურსის პირობების შესახებ იხილეთ ქვემოთმოცემული ბმულებით: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება საპროექტო განაცხადი (ინგლისურ ენაზე) ერთობლივი განცხადების ფორმა   კონკურსის ადმინისტრირების განრიგი: 2017 წლის აპრილი - კონკურსის ანონსი; 2017 წლის მაისი - კონკურსის გამოცხადება; 12/06/2017 - ბოლო ვადა - განაცხადის წარდგენა CNRS-ის ელექტრონული რეგისტრაციის სისტემაში; 15/06/2017 - ბოლო ვადა - განაცხადის წარდგენა სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის კანცელარიაში საქართველოს ჯგუფის ხელმძღვანელის მიერ; მარტი 2018 - შედეგების დამტკიცება და გამოცხადება დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ: CNRS-ში კონკურსის საკონტაქტო პირს -  Gulnara Le Torrivellec +33 1 44 96 44 53  Gulnara.LETORRIVELLEC@cnrs-dir.fr შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში პროგრამის კოორდინატორს -  ირაკლი გრძელიშვილს +995 322 200 220 (4406);  grdzelishvili@rustaveli.org.ge
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Daad/slider2_1.jpg
19/04/2017 17:11

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“-ის სასტიპენდიო პროგრამის საგრანტო კონკურსი

საგრანტო კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდა მეცნიერებსა და დოქტორანტებს : ა) სამეცნიერო კვლევების განხორციელებასა და ხარისხიანი სადოქტორო განათლების  მიღებაში; ბ) გერმანელ კოლეგებთან ერთად სამეცნიერო ქსელის შექმნაში, საუკეთესო სამეცნიერო პრაქტიკის საერთაშორისო გაცვლის პროცესების გაუმჯობესების მიზნით; გ) თემატური ან ინტერდისციპლინური მიმართულებით სამეცნიერო თანამშრომლობის გაღრმავებაში. საგრანტო კონკურსის ფარგლებში ფინანსდება პროექტები, რომლებიც ითვალისწინებს გერმანიის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა ან/და კვლევით ინსტიტუტებში სტაჟირებას შემდეგი სუბიექტებისთვის: ა) ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის (საქართველოს მოქალაქე, რომლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების დღიდან კონკურსის გამოცხადების დღემდე გასულია არაუმეტეს 12 წელი) - 4-დან 6 თვემდე ვიზიტი. ფინანსდება ყოველთვიური სტიპენდია 2000 ევროს ექვივალენტი ლარში და მგზავრობის ხარჯი არაუმეტეს 575 ევროს ექვივალენტი ლარში; ბ) დოქტორანტების - 3 თვიანი ვიზიტი. ფინანსდება ყოველთვიური სტიპენდია 1000 ევროს ექვივალენტი ლარში, მგზავრობის ხარჯი არაუმეტეს 575 ევროს ექვივალენტი ლარში და დაზღვევის ხარჯი ყოველთვიურად არაუმეტეს 80 ევროს ექვივალენტი ლარში. გ) ერთობლივი სადოქტორო პროგრამების დოქტორანტების - 6 თვიანი ვიზიტი. ფინანსდება ყოველთვიური სტიპენდია 1000 ევროს ექვივალენტი ლარში, მგზავრობის ხარჯი არაუმეტეს 575 ევროს ექვივალენტი ლარში, დაზღვევის ხარჯი ყოველთვიურად არაუმეტეს 80 ევროს ექვივალენტი ლარში და დოქტორანტის ხელმძღვანელის და თანახელმძღვანელის მგზავრობის ხარჯი არაუმეტეს 637,5 ევროს ექვივალენტი ლარში. სტაჟირება  უნდა განხორციელდეს 1 ივნისიდან 30 ნოემბრამდე პერიოდში. საგრანტო კონკურსი მოიცავს DAAD-ის კლასიფიკატორის შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებს: ა) ენები და კულტურის კვლევები; ბ) სამართალი, ეკონომიკა და სოციალური მეცნიერებები; გ) მათემატიკა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები; დ) მედიცინა; ე) ვეტერინარული მედიცინა, მეტყევეობა, ეკოლოგია, აგრარული და კვების მეცნიერებები; ვ) ინჟინერია; ზ) ხელოვნების, მუსიკისა და სპორტის მეცნიერებები; დეტალურ ინფორმაციას კონკურში მონაწილეობის პირობების შესახებ შეგიძლიათ გაეცნოთ შემდეგ დოკუმენტებში: მინისტრის ბრძანება; ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება; კონკურსის პირობები (დანართი 1); პროექტი უნდა დარეგისტრირდეს DAAD-ის ელექტრონულ ბაზაში (იხილეთ ბმული) . პროექტის ბეჭდური ვერსია ორ ეგზემპლიარად სარეკომენდაციო წერილთან ერთად უნდა ჩაბარდეს DAAD-ის საინფორმაციო ცენტრის თბილისის ოფისში (მისამართი: თბილისი, ზანდუკელის ქუჩა #16). ფონდის კანცელარიაში უნდა ჩაბარდეს განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ (დანართი 2) . კონკურსის ადმინისტრირების გრაფიკი: კონკურსის გამოცხადება: 19 აპრილი; გასვლითი ჯგუფური კონსულტაცია 24 აპრილს 17:00 საათზე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსში, 214 აუდიტორიაში; გასვლითი ჯგუფური კონსულტაცია 25 აპრილს 16:00 საათზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, E207 აუდიტორიაში; (მის: ქ. ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5); ჯგუფური კონსულტაცია ფონდში: 27 აპრილი , 11:00 საათზე ფონდის საკონფერენციო დარბაზში; გასვლითი ჯგუფური კონსულტაცია პროექტის წარდგენის ტექნიკურის საკითხების შესახებ 1 მაისს 12:00 საათზე DAAD-ის საინფორმაციო ცენტრის თბილისის ოფისში; დამატებით სხვა გასვლითი ჯგუფური კონსულტაციების შესახებ ინფორმაცია განთავსდება ფონდის ვებ. გვერდზე. კონკურსის ელექტრონული რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 8 მაისი ; პროექტის წარდგენა სარეკომენდაციო წერილთან ერთად DAAD-ის საინფორმაციო ცენტრის თბილისის ოფისში ორ ეგზემპლიარად არაუგვიანეს 8 მაისი; განცხადების ფონდის კანცელარიაში წარმოდგენის ბოლო ვადა: 11 მაისი 16:00 სთ - ის ჩათვლით . ინდივიდუალური კონსულტაციები არ ჩატარდება! კონკურსთან დაკავშირებული ინფორმაციისათვის მიმართეთ პროგრამის კოორდინატორებს:   ნინო ბიწაძე, ელ. ფოსტა: bitsadze@rustaveli.org.ge ნინო გაჩეჩილაძე, ელ. ფოსტა: gachechiladze@rustaveli.org.ge  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Daad/slider2_1.jpg
19/04/2017 13:18

ფონდი აცხადებს ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების“ ერთობლივი კვლევითი პროგრამის საგრანტო კონკურსს

კონკურსის მიზნებია: საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებებში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი თანამედროვე დარგობრივი და ინტერდისციპლინური კვლევების განვითარება და პოპულარიზაცია საერთაშორისო ასპარეზზე; ასევე,  ახალგაზრდა მკვლვართა მოზიდვა და მათი სამეცნიერო პოტენციალის ზრდა, ქვეყნის ისტორიის, კულტურის, დამწერლობის, ენისა და ლიტერატურის, არქეოლოგიისა და ხელოვნების, რელიგიის, სოციალურ - ეკონომიკური, პოლიტიკური ტრანსფორმაციის თანამედროვე კვლევების შედეგების გავრცელება საერთაშორისო აკადემიურ ქსელში. დეტალურ ინფორმაციას კონკურში მონაწილეობის წესებისა და პირობების შესახებ შეგიძლიათ გაეცნოთ შემდეგ დოკუმენტებში: მინისტრის ბრძანება გენერალური დირექტორის ბრძანება დანართი 1 - კონკურსის პირობები დანართი 2 - საპროექტო წინადადების ფორმა დანართი 3 - ავტობიოგრაფია (CV) დანართი 4 - განცხადება კონკურსში მონაწილეობის თაობაზე დანართი 5 - ოქსფორდის უნივერსიტეტთან საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული პირის თანხმობის ფორმა ხშირად დასმული კითხვები კონკურსის ადმინისტრირების განრიგი: 2017 წლის 19 აპრილი - კონკურსის გამოცხადება დადგენილი წესით; კონსულტაციების დღეები: 11.05.2017 16:00 სთ. - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სააქტო დარბაზი, 19.05.2017 16:00 სთ. - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სააქტო დარბაზი, 2017 წლის 5 ივნისი, 18:00 სთ. - პროექტების წარდგენა ფონდში ელექტრონული ფოსტით; ფონდის მიერ სარეგისტრაციო შიფრის მინიჭება ელ.ფოსტით მიღებული პროექტებისთვის და მინიჭებული შიფრის გაგზავნა ელ.ფოსტით პროექტის თითოეული წარმდგენისთვის. 2017 წლის 7 ივნისი, 16:00 სთ. - შევსებული, ხელმოწერილი განცხადების ფორმის წარდგენა ფონდის კანცელარიაში. 2017 წლის 8-9 ივნისი - რეგისტრირებული პროექტების კონკურსის პირობებთან შესაბამისობის დადგენა; 2017 წლის 12-29 ივნისი - პროექტების შეფასება 2017 წლის 30 ივნისი - ინტერვიუსთვის შერჩეული კანდიდატებისთვის ფონდიდან შეტყობინების გაგზავნა; 2017 წლის ივლისი - ინტერვიუების ჩატარება შერჩეულ კანდიდატებთან ფონდისა და უნივერსიტეტის ერთობლივი კომისიის მიერ; 2017 წლის ივლისი - კომისიის შეფასების საფუძველზე გამარჯვებული პროექტების გამოვლენა და ფონდის გენერალური დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დამტკიცება; 2017 წლის ოქტომბერი - საგრანტო ხელშეკრულებების გაფორმება;   კონკურსთან დაკავშირებული ინფორმაციისათვის მიმართეთ შემდეგ საკონტაქტო პირს: ნინო გაჩეჩილაძე ელ-ფოსტა:  gachechiladze@rustaveli.org.ge   შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გისურვებთ წარმატებას!
სრულად