2015

ფონდის ბიუჯეტი 2015

02/12/2015 16:43

დასახელება

2015 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2015 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

28,220,000.0

28,682,611.0

ხარჯები

27,690,000.0

28,105,503.0

შრომის ანაზღაურება

830,000.0

803,420.0

საქონელი და მომსახურება

600,000.0

835,373.0

სუბსიდიები

0.0

0.0

გრანტები

680,000.0

822,280.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5,000.0

12,580.0

სხვა ხარჯები

5,000.0

3,000.0

საგრანტო ვალდებულებები

25,570,000.0

25,628,850.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

530,000.0

577,108.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი

1,220,000.0

1,223,211.0

ხარჯები

1,220,000.0

1,201,103.0

შრომის ანაზღაურება

830,000.0

803,420.0

საქონელი და მომსახურება

380,000.0

382,103.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5,000.0

12,580.0

სხვა ხარჯები

5,000.0

3,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

22,108.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროგრამები და გრანტები

27,000,000.0

27,459,400.0

ხარჯები

26,470,000.0

26,904,400.0

საქონელი და მომსახურება

220,000.0

453,270.0

სუბსიდიები

0.0

 

გრანტები

680,000.0

822,280.0

საგრანტო ვალდებულებები

25,570,000.0

25,628,850.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

530,000.0

555,000.0