2013

ფონდის ბიუჯეტი 2013

02/12/2015 16:42

დასახელება

2013 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2013 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

24,990,000.0

21,178,800.0

ხარჯები

24,970,000.0

21,158,800.0

შრომის ანაზღაურება

780,000.0

762,000.0

საქონელი და მომსახურება

797,000.0

517,000.0

სუბსიდიები

330,000.0

163,600.0

გრანტები

105,000.0

105,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

10,000.0

13,200.0

სხვა ხარჯები

3,000.0

3,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,000.0

20,000.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი

1,190,000.0

1,125,200.0

ხარჯები

1,170,000.0

1,105,200.0

შრომის ანაზღაურება

780,000.0

762,000.0

საქონელი და მომსახურება

377,000.0

327,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

10,000.0

13,200.0

სხვა ხარჯები

3,000.0

3,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,000.0

20,000.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროგრამები და გრანტები

23,800,000.0

20,053,600.0

ხარჯები

23,800,000.0

20,053,600.0

საქონელი და მომსახურება

420,000.0

190,000.0

სუბსიდიები

330,000.0

163,600.0

გრანტები

105,000.0

105,000.0

საგრანტო ვალდებულებები

22,945,000.0

19,595,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0