2016 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები

სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანამანათლებლო პროგრამების განვითარებისათვის 2016 წლის საგრანტო კონკურსის შედეგები

16/12/2016 16:27
გამოვლინდა 2016 წლის სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანამანათლებლო პროგრამების განვითარების საგრანტო კონკურსზე გამარჯვებულები. გთხოვთ, იხილოთ სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება კონკურში გამარჯვებული პროექტების კატეგორიების მიხედვით სიების დამტკიცების შესახებ. კონკურსში მონაწილე პროექტების რანჟირებული სია პროექტის ხელმძღვანელებს კომისიის კომენტარები გადაეგზავნებათ ელექტრონულ ფოსტაზე 20 დეკემბრიდან.
სრულად

მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2016 წლის კონკურსის შედეგები

08/12/2016 09:29
გთხოვთ, იხილოთ სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მიხედვით პროექტების რაჟირებული სიების დამტკიცების შესახებ.
სრულად

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების 2016 წლის კონკურსის შედეგები

07/12/2016 11:05
გთხოვთ, იხილოთ სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება  გამარჯვებული პროექტებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მიხედვით  პროექტების რაჟირებული სიების   დამტკიცების შესახებ.
სრულად

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსის შედეგები

07/12/2016 11:03
გთხოვთ, იხილოთ სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტებისა და სამეცნიერო მიმართულებების მიხედვით  პროექტების რაჟირებული სიების დამტკიცების შესახებ. გამარჯვებული პროექტის ავტორებმა არაუგვიანეს 9 დეკემბრის 18:00 საათისა ფონდის კანცელარიაში უნდა წარმოადგინონ ერთობლივი განცხადება (იხ: განცხადების ფორმა)  და გენერალური დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული დოკუმენტები. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება! შენიშვნა: პროექტების ავტორებს კომისიის კომენტარები დაეგზავნებათ ელექტრონულ ფოსტაზე.
სრულად

2016 წლის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგები

21/11/2016 10:57
გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ ერთიანი რანჟირებული სია გამარჯვებული პროექტის ავტორებმა არაუგვიანეს 28 ნოემბრისა ფონდის კანცელარიაში უნდა წარმოადგინონ ერთობლივი განცხადება (იხ: განცხადების ფორმა) გთხოვთ, გაითვალისწინოთ დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება! შენიშვნა:  კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასული პროექტების ავტორებს კომისიის კომენტარები დაეგზავნებათ ელექტრონულ ფოსტაზე.
სრულად

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისთვის სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის შედეგები

17/10/2016 10:44
გამოვლინდა უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო  საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულები. უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისთვის 2016 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო  საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირდა 38 საპროექტო განაცხადი. ფონდის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 13 ივლისის N144 ბრძანებით კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო კონკურსიდან მოიხსნა 10 განაცხადი. საერთაშიორისო ექსპერტიზის შედეგად დასაფინანსებლად გამოვლინდა 12 პროექტი. იხილეთ გენერალური დირექტორის ბრძანება სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის “უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების” 2016 წლის საგრანტო კონკურსში სამეცნიერო მიმართულებების მიხედვით პროექტების რანჟრებული სიისა და გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ. გთხოვთ, გამარჯვებული პროექტების ხელმძღვანელებმა იმოქმედოთ გენერალური დირექტორის ბრძანების შესაბამისად და გაითვალისწინოთ , რომ დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება!
სრულად

2016 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსის შედეგები

20/09/2016 12:19
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების 2016 წლის საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირდა 231 საპროექტო განაცხადი. ფონდის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 6 სექტემბრის N177 ბრძანებით კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო კონკურსიდან მოიხსნა 61 განაცხადი. სამეცნიერო დარგობრივი პანელების მიერ შეფასების შემდგომ გამოვლინდა 76 გამარჯვებული პროექტი (იხ. ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება).  გ ენერალური დირექტორის ბრძანებ ა გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების    შესახებ პროექტების შეფასებები გამარჯვებული პროექტების ავტორებს გთხოვთ, სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის კანცელარიაში არაუგვიანეს 2016 წლის  23 სექტემბრის   18:00 საათისა  წარმოადგინოთ ცნობა შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან დოქტორანტურის აქტიური სტუდენტის სტატუსის შესახებ და განცხადება .   გთხოვთ, გაითვალისწინოთ დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება!
სრულად

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამენციერო გრანტების კონკურსის შედეგები

12/09/2016 12:30
მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობას საერთაშორისო სამეცნი­ერო ღონისძიებებში, რათა ინფორმაციის გაცვლისა და გამოცდილების გაზიარების შედეგად გააძლიეროს ადგილობრივი სამეცნიერო პოტენციალი და წაახალისოს საქართველოს მეცნიერთა საერთაშორისო სამეცნიერო სფეროში ინტეგრაცია. 2016 წლის მოკლევადიან ინდივიდუალურ სამოგზაურო საგრანტო კონკურსში დარეგისტრირდა 74 განაცხადი. კონკურსის პირობებთან შუსაბამობის გამო ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებით მოიხსნა 8 განაცხადი, საკონკურსო კომისიამ  შემოსული განაცხადები  შეაფასა  საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 20 თებერვალის N30 დადგენილებით დამტკიცებული კრიტერიუმების შესაბამისად და დასაფინანსებლად გამოავლინა  45 განაცხადი. კომისიის მიერ შეფასებული პროექტები გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ
სრულად

„სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“ 2016 წლის კონკურსის შედეგები

06/09/2016 11:03
2016 წლის 5 აგვისტოს    „სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“კონკურსში დარეგისტრირდა 68 საკონკურსო განაცხადი შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებში: ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები - 36 საკონკურსო განაცხადი ინჟინერია და ტექნოლოგიები - 6 საკონკურსო განაცხადი სამედიცინო და ჯანმრთელობის მეცნიერებები - 5 საკონკურსო განაცხადი აგრარული მეცნიერებები - 5  საკონკურსო განაცხადი სოციალური მეცნიერებები - 5 საკონკურსო განაცხადი ჰუმანიტარული მეცნიერებები - 3 საკონკურსო  განაცხადი საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები - 8 საკონკურსო განაცხადი 2016 წლის 2 სექტემბერს ფონდში გაიმართა ,,სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 12 აგვისტოს  N167 ბრძანებით  დამოუკიდებელი ექსპერტებისაგან შექმნილი საკონკურსო განაცხადების  შემფასებელი საკონკურსო კომისია. კომისიამ  შეაფასა 68 საკონკურსო განაცხადი  ფონდის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 07 ივნისის  N116 ,,სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის გამართვის წესის“ ბრძანების მე-9 მუხლით ჯილდოზე წარდგენილი საკონკურსო განაცხადების  შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად და მიიღო გადაწყვეტილება კონკურსში წარდგენილი 68 საკონკურსო განაცხადი შეეფასებინათ შემდეგი  სისტემით : A+ - საუკეთესო A - ძალიან კარგი B - კარგი C - დამაკმაყოფილებელი საკონკურსო კომისიამ გამოავლინა „სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“ 2016 წლის კონკურსის ოთხივე ჯილდოს ნომინაციის გამარჯვებულები. გენერალური დირექტორის ბრძანება შეფასება
სრულად

2016 წლის საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსის შედეგები

12/08/2016 12:36
2016 წლის საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირდა 2 საპროექტო განაცხადი. საკონკურსო კომისიამ პროექტები შეაფასა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 9 ივნისის N57/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საგრანტო კონკურსის დებულებით გათვალისწინებული კრიტერიუმებით, გამოავლინა ერთი გამარჯვებული და დასამტკიცებლად წარუდგინა ფონდის გენერალურ დირექტორს.  ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება კომისიის მიერ შეფასებული პროექტები  
სრულად