მონიტორინგის ფორმები და ინსტრუქციები

მონიტორინგის ფორმები და ინსტრუქციები

21/12/2015 09:38

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსების შედეგად დაფინანსებული პრექტების ანგარიშების მომზადების ინსტრუქცია 2017 წლის საგრანტო კონკურსებში

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსების შედეგად დაფინანსებული პრექტების შუალედური და საბოლოო ანგარიშის ფორმები

 

  1. ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები 2016, 2015, 2014, 2013 წლებში დაფინანსებულთათვის:

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

  1. გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

    ანგარიშის ფორმები  2016, 2015, 2014, 2013 წლებში დაფინანსებულთათვის:

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

  1. უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევების საგრანტო კონკურსი

     ანგარიშის ფორმები 2016, 2015, 2014 წლებში დაფინასებულთათვის :

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

4. საკონფერენციო საგრანტო კონკურსი

ანგარიშის ფორმები  2016 წელს დაფინანსებულთათვის:

  ანგარიშის ფორმები  2015 წელს დაფინანსებულთათვის:

5. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები  2016 წელს დაფინანსებულთათვის:

6. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები  2016-2017  წელს დაფინანსებულთათვის:

  ანგარიშის ფორმები 2015  წელს დაფინანსებულთათვის:

7. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კვლევით-საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები 2017, 2016, 2015, 2014 ლებში დაფინანსებულთათვის:

8. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტისსაქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებებისერთობლივი კვლევითი პროგრამის საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები  2016, 2015 ლებში დაფინანსებულთათვის:

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

9. ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

 ანგარიშის ფორმები 2016 ლებში დაფინანსებულთათვის:

ანგარიშის ფორმები 2015 ლებში დაფინანსებულთათვის:

10. ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები 2016, 2015 წლებში დაფინანსებულთათვის:

 11მაგისტრანტთა სასწავლო კვლევითი პროექტების სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტკონკურსი

  ანგარიშის ფორმები 2016, 2015 წლებში დაფინანსებულთათვის:

12. სეზონური სკოლების საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები 2016, 2015 წლებში დაფინანსებულთათვის:

13. მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამ

  ანგარიშის ფორმები 2016, 2015, 2014 წლებში  დაფინანსებულთათვის:

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

 მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის 2017 წლიდან გამარჯვებულთათვის ანგარიშის ფორმები

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

14. საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები 2017 წელს დაფინანსებულთათვის:

  ანგარიშის ფორმები  2016 ელ დაფინანსებულთათვის:

  ანგარიშის ფორმები  2013 წელს დაფინანსებულთათვის:

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

15. საქართველოს შემსწავლელი კვლევების მიზნობრივი კონფერენციების საგრანტო კონკურსი

ანგარიშის ფორმები  2016 წელს დაფინანსებულთათვის:

16.  ელექტრონული ლექსიკონის საგრანტო კონკურსი

    ანგარიშის ფორმები 2014 წელს დაფინანსებულთათვის

შუალედური ანგარიშის ფორმები:

საბოლოო ანგარიშის ფორმები:

17. სამეცნიერო-საგრანტო კონკურსი "პათოგენების კვლევისა და სწავლების ხელშემწყობი ცენტრის შექმნა"

  ანგარიშის ფორმები 2014 წელს დაფინანსებულთათვის:

18. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრის (CNRS) ერთობლივ კონკურსი

  ანგარიშის ფორმები 2014 ელ დაფინანსებულთათვის:

19. იტალიის კვლევების ეროვნულ საბჭოსთან (CNR) ერთობლივ სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

 ანგარიშის ფორმები 2015 ელ დაფინანსებულთათვის:

 ანგარიშის ფორმები 2014 ელ დაფინანსებულთათვის:

 

20. აშშ-ს სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდის (CRDF-GLOBAL) სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის (სსგფ) პროგრამის "დამოუკიდებელი ექსპერტიზა და მდგრადი განვითარება საქართველოსთვის" ფარგლებში ორგანიზებული კონკურსის "კვლევითი გრანტების პროგრამა" 

ანგარიშის ფორმები 2014 ელ დაფინანსებულთათვის:

21. ქართველ მეცნიერთა მონაწილეობა პროგრამაში "საერთაშორისო კვლევითი ჯგუფი - დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები სამხრეთ კავკასიაში"

ანგარიშის ფორმები:

22. სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურის ან/და სამეცნიერო კვლევებისათვის საჭირო კომპიუტერული პროგრამების შესაძენად, უსასყიდლოდ გადმოცემული სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურის უცხოეთიდან ტრანსპორტირებისა და არსებული სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურის ფუნქციური გაუმჯობესების ან/და სათადარიგო ნაწილების შესყიდვისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის კონკურსი

   ანგარიშის ფორმები 2013 წელს დაფინანსებულთათვის:

 23. საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრისა და სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი "საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის პროექტის" (CNRS PICS)   

      ანგარიშის ფორმები 2015 წელს დაფინანსებულთათვის:

24. SMART/EDM ლაბორატორიის გრანტის ანგარიშის ფორმები

25. მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის შედეგად დაფინანსებული პროექტების ანგარიშის ფორმები

       მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის, მოკლევადიანი ინდივიდუალური ვიზიტი საზღვარგარეთ სამეცნიერო ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის გრანტის მიმღებებისთვის

 26. სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების  წარმოსადგენი ანგარიშის ფორმები

 

 27. ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“-ის სასტიპენდიო პროგრამის საგრანტო კონკურსი

 

 28. „მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“  2017 წლის საგრანტო კონკურსის ანგარიშის ფორმები

29. ფინანსური და პროგრამული ანგარიშის ფორმები დოქტორანტურის ერთობლივი, სტრუქტურირებული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებისთვის სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის ფოლკსვაგენის ფონდის ერთობლივი პროგრამის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულთათვის

„მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“  2017 წლის საგრანტო კონკურსის ანგარიშის ფორმები