გრანტიორთა აქტივობები
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/es_1.jpg
20/12/2018 12:29

„სეისმრური საშიშრების შეფასება სქართველოსთვის და სეისმური რისკის ქალაქ მცხეთისთვის თანამედროვე მიდგომებით“

ა.წ. 19 დეკემბერს, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში გაიმართა შეხვედრა, სადაც თსუ მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის მეცნიერების მიერ წარმოდგენილი იყო  სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სეისმრური საშიშრების შეფასება სქართველოსთვის და სეისმური რისკის ქალაქ მცხეთისთვის თანამედროვე მიდგომებით“ შედეგები. მომხსენებლები იყვნენ პროექტის ხელმძღვანელი თსუ მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის სექტორის გამგე, მთავარ მეცნიერ თანამშრომელი დოქ. ნინო წერეთელი, ამავე ინსტიტუტის ახალგაზრდა მეცნიერები ზურაბ გოგოლაძე და დავით სვანაძე, ასევე პროექტის უცხოელი კონსულტანტი,  იტალიის ეროვნული სამეცნიერო-კვლევითი საბჭოს გარემოს გეოლოგიისა და გეოინჟინერიის ინსტიტუტის მკვლევარი დოქ. მასიმილიანო მოსკატელი. შეხვედრაზე წარმოდგენილი იქნა საგრანტო პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევების შედეგები. კერძოდ, განხორციელდა: სეისმური საშიშროების შეფასება საქართველოსთვის; ლოკალური სეისმური საშიშროების დადგენა (სეისმური მიკროზონირება) ქ. მცხეთისთვის; სეისმური რისკის შეფასება და მისი შემცირების ღონისძიებების ჩამოყალიბება. პროექტის რეალიზაციის პროცესში მოხდა ახალგაზრდა მეცნიერების მივლინება საზღვარგარეთ, სეისმური საშიშროებისა და მიკროზონირების შეფასების თანამედროვე მეთოდების ათვისება და მათი დანერგვა საქართველოში.   ქ. მცხეთის ტერიტორიისათვის სეისმური საშიშროებისა და რისკის შეფასების, ერთიანი მეთოდოლოგიით განხორციელებული სეისმური მიკროზონირების, განაშენიანების მოწყვლადობის შეფასებისა და ავარიული ზღვრული მდგომარეობის ანალიზის შედეგები გადაეცა მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიას. ეს ინფორმაცია ძალზედ მნიშველოვანია მცხეთის გენერალური გეგმის შემუშავებისთვის, რათა შეიქმნას ისეთი ურბანული გარემო, რომელიც დაცული იქნება დამანგრეველი მიწისძვრებისგან და შემცირებული იქნება მოსალოდნელი დანაკარგები. ქ. მცხეთა  პირველი ქალაქია საქართველოში, რომლის გენერალური გეგმის შემუშავება დაეფუძნება თანამედროვე მეთოდებით შეფასებული სეისმური საშიშროებისა და რისკის ახალ შედეგებს.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/es.jpg
19/12/2018 16:47

„საქართველოს ტყეებში დეპონირებული ნახშირბადის მარაგების შეფასება, კონვერსიული კოეფიციენტების დადგენა“

2018 წლის 19 დეკემბერს, 15:00 საათზე, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის 218-ე აუდიტორიაში ჩატარდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული, ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში გამარჯვებული პროექტის „საქართველოს ტყეებში დეპონირებული ნახშირბადის მარაგების შეფასება, კონვერსიული კოეფიციენტების დადგენა“ საბოლოო შედეგების პრეზენტაცია. პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი გახლავთ ზვიად ტიგინაშვილი.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/es.JPG
19/12/2018 16:37

"ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების კოლექციების ფორმირება სანკტ-პეტერბურგის მუზეუმებში"

19 დეკემბერს, 14.30 საათზე გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა პროფ. ინგა ქარაიას საჯარო ლექცია თემაზე "ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების კოლექციების ფორმირება სანკტ-პეტერბურგის მუზეუმებში". აღნიშნული საჯარო ლექცია ჩატარდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევების გრანტით დაფინანსებული პროექტის „ქართული მოძრავი კულტურული მემკვიდრეობის ვირტუალური ანასტილოსი სანკტ-პეტერბურგის მუზეუმებში დაცული კოლექციების კვლევის საფუძველზე“ ფარგლებში. 2018-2020 წლებში განხორციელდება სანკტ-პეტერბურგის მუზეუმებში დაცული ქართული მოძრავი კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების გადინების ფაქტებისა და კოლექციების ფორმირების პროცესის თეორიული კვლევა და ანალიზი, ამ კოლექციების აღნუსხვა, კლასიფიკაცია და სისტემატიზაცია, მათი რაოდენობრივი და თვისებრივი მახასიათებლების კვლევა, იდენტიფიკაციისა და მსოფლიო პრაქტიკაში ფართოდ გამოყენებული ვირტუალური ანასტილოსის პროცესის განხორციელება, რაც აქტუალური და მნიშვნელოვანია ქართული კულტურული მემკვიდრეობის სრული სურათის შექმნისათვის და სავარაუდოდ, ახალი ცოდნით გაამდიდრებს ეროვნულ სამეცნიერო სივრცეს. სანკტ-პეტერბურგის მუზეუმების ფონდებში (სახელმწიფო ერმიტაჟი, რუსეთის ეთნოგრაფიული მუზეუმი, რუსული მუზეუმი, კუნსტკამერა და სხვ.) ამჟამად დაცულია ისტორიული, კულტურული და სხვა სამეცნიერო ინფორმაციის შემცველი ათასობით ქართული მოძრავი კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუში, რომელთა შესახებ დაზუსტებული ინფორმაცია უცნობია საქართველოს სამეცნიერო საზოგადოებისათვის, ვინაიდან ამ მიმართულებით სისტემური კვლევა აქამდე არ ჩატარებულა. ცხადია, ანასტილოსის პროცესის რეალურად განხორციელება და კოლექციების თავდაპირველ, ავთენტურ სივრცეში დაბრუნება შეუძლებელია, მაგრამ მსგავსი ფაქტების მოკვლევა, დაფიქსირება და ანალიზი ქმნის შესაძლებლობას, ანასტილოზი განხორციელდეს ვირტუალურად, რაც პირველად მოგვცემს ამ უნიკალური კოლექციების შესახებ სრული ინფორმაციის მიღებისა და სამომავლო მეცნიერულ კვლევებში მათი გამოყენების საშუალებას.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/20181218_161522.jpg
19/12/2018 09:49

„დარგის მასტიმულირებელი აგრარული პოლიტიკა საქართველოში“ შედეგების პრეზენტაცია და სემინარი

2018 წლის 18 დეკემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა სემინარი, სადაც წარმოდგენილი იყო სსიპ შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული ახალგაზრდული გრანტის- „დარგის მასტიმულირებელი აგრარული პოლიტიკა საქართველოში“ საბოლოო ანგარიში და კვლევის შედეგები. მომხსენებელი იყო გრანტის ხელმძღვანელი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ასისტენტ-პროფესორი, ნინო რუხაია-მოსემღვდლიშვილი. სემინარზე წარმოდგენილი იყო გრანტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის შედეგები საქართველოს აგრარულ სექტორში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით. უფრო კონკრეტულად- მცირე და საშუალო ფერმერების განწყობა ფერმერული გაერთიანებების, კოოპერატივების, სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული მხარდამჭერი პროგრამებისა და განვითარების პრობლემების შესახებ. ბოლოს მოცემული იყო ავტორის რეკომენდაციები, რაც მკვლევარის აზრით გამოიწვევს აგრარული სექტორის სწრაფ განვითარებას, ფერმერთა ჩართულობის ამაღლებას და მკვეთრად გაზრდის რეგიონში მცხოვრებთა შემოსავლებს, შეამცირებს ქვეყანაში სოციალურად დაუცველთა რიცხვს და გამოათავისუფლებს საბიუჯეტო სახსრებს ეკონომიკის კიდევ უფრო მეტად სტიმულირებისათვის. აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა დროს კვლევის შუალედური შედეგები გამოქვეყნებულია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ჩეხეთის, პოლონეთის, ავსტრიისა და ესპანეთის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებსა და სამეცნიერო ცენტრებში. კვლევის შედეგები ასევე გამოქვეყნდება საერთაშორისო რეცენზირებად სამეცნიერო ჟურნალში.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/IMG_20181211_141835.jpg
12/12/2018 15:53

„მეგრულ–ლაზური ინტონაცია“

2018 წლის 11 დეკემბერს,  თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში გაიმართა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული ფუნდამენტური საგრანტო პროექტის „მეგრულ–ლაზური ინტონაცია“ (217728) შუალედური წარდგინება. პროექტის წარდგინებაზე მოხსენებით გამოვიდნენ გრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ფილოლოგიის დოქტორი ეთერ შენგელია (მეგრულ-ლაზური მასალის ექსპერიმენტული ანალიზის შედეგები) და პროექტის კოორდინატორი - დოქტორანტი ნათია ფონიავა (ლაზეთსა და სამეგრელოში ჩატარებული ექსპედიციების მიმოხილვა ). ღონისძიებას ესწრებოდა პროექტის კონსულტანტი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი ვაჟა შენგელია, ასევე თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომლები.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/12_1.jpg
10/12/2018 10:05

"სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის რეტროსპექტული კარტოგრაფირება და სივრცითი ანალიზი "გურჯისტანის ვილაიეთის" საფუძველზე

2018 წლის 7 დეკემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შედგა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის, YS-2016-44 - "სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის რეტროსპექტული კარტოგრაფირება და სივრცითი ანალიზი "გურჯისტანის ვილაიეთის" საფუძველზე" პრეზენტაცია. პროექტის ხელმძღვანელმა რომან მაისურაძემ შეკრებილ საზოგადოებას წარუდგინა პროექტის დასკვნით ეტაპზე მიღებული შედეგები. პროექტი, რომელიც ორი წლის განმავლობაში გრძელდებოდა, სულ მალე (11.12.2018) სრულდება. კვლევა ეხებოდა XVI საუკუნის დროინდელი დოკუმენტის, "გურჯისტანის ვილიაიეთის დიდი დავთარის" მიხედვით რეტროსპექტული რუკების შექმნას, ასევე მის კომპლექსურ-გეოგრაფიულ ანალიზს. პროექტის ხელმძღვანელმა შეკრებილ საზოგადოებას გააცნო პროექტის განხორციელების ეტაპების და ჩატარებული სამუშაოების შესახებ. პროექტი ხორციელდებოდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მისი მიმდინარეობის დროს მომზადდა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის თემატური გეოინფორმაციული სისტემები, რომელებიც რეგიონის XVI საუკუნის დროინდელიმდგომარეობას ასახავს. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა რამდენიმე ათეული თემატური რუკა, რომელიც ასახავს "გურჯისტანის ვილიაიეთის დიდ დავთარში" შესულ ინფორმაციას და ფაქტობრივად, წყაროს კარტოგრაფიულ, სივრცისეულ რეპრეზენტაციას წარმოადგენს. თემატური რუკები შეეხება დასახლებების, მიწის ფონდისა და სოფლის მეურნეობის, მოსახლეობისა და მათზე დაკისრებული გადასახადების თემებს. პროექტის განმავლობაში მუშაობა მიმდინარეობდა სხვადასხვა თემებზე, რომელთა ნაწილი მომზადდა სამეცნიერო ნაშრომების სახით. მათგან ერთ-ერთ თემატიკაზე მომზადებული ნაშრომი წარდგენილი იყო საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე. ხოლო ნაშრომების გამოქვეყნება დაგეგმილია უახლოეს მომავალში. პროექტის ფარგლებში მომზადებულია მდიდარი და მრავალფეროვანი გრაფიკული შინაარსის მასალა, რომელიც სამომავლოდ შესაძლოა საფუძვლად დაედოს ფუნდამენტურ სამეცნიერო ნაშრომს, რომელიც კვლევის გაგრძელების შემდეგ შეიძლება მომზადდეს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/IMG_5558.JPG
10/12/2018 09:20

„Beauveria bassiana - "Bb007" - ის მასობრივი გამრავლების ტექნოლოგიის დამუშავება მავნე მწერების კონტროლისათვის საქართველოში“

ა/წ  7 დეკემბერს, 15.00 საათზე   საქართველოს  აგრარულ უნივერსიტეტში ჩატარდა  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გამოყენებითი  კვლევების სახელმწიფო სამეცნიერო  გრანტების 2016 წლის კონკურსში გამარჯვებული პროექტი „Beauveria bassiana - "Bb007" - ის მასობრივი გამრავლების ტექნოლოგიის დამუშავება  მავნე მწერების კონტროლისათვის  საქართველოში“, შიფრი 216766,  დასრულებული პროექტის პრეზენტაცია.    ამჟამად, მთელ მსოფლიოში  განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა უსაფრთხო, ბიოლოგიური საშუალებების გამოყენებას  მავნე მწერების ინტეგრირებული მართვის საქმეში (IPM). ბიოლოგიური კონტროლის აგენტებიდან  (BCA), ენტომოპათოგენური სოკოები (ეპს) წარმოადგენს  ერთ–ერთ ყველაზე ფართოდ გამოყენებად მიკროორგანიზმებს მცენარეთა დაცვის საქმეში,  რომელიც ადამიანის ჩარევის გარეშე, იწვევს მრავალი სახეობის  მავნე მწერის   რეგულარულ და დიდ  სიკვდილიანობას, არის ქიმიური პესტიციდების ალტერნატივა და  უსაფრთხოა ადამიანისა და გარემოსათვის. პრეზენტაციაში წარმოდგენილია პროდუქტი, ბიოლოგიური  პრეპარატი, რომელიც შექმნილია   ენტომოპათოგენური სოკოს Beauveria bassiana -ს ადგილობრივი შტამის საფუძველზე. პროექტის ფარგლებში, პირველად მოხდა შერჩეული აქტიური შტამის  Beauveria bassiana - Bb007  მასობრივი გამრავლება და მისი  ბიოფორმულაცია კომერციული მიზნებისათვის. განხორციელდა, წარმოებულ ბიოლოგიური  პრეპარატის  - მიკოპესტიციდის,  რეგისტრაცია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს,  სურსათის ეროვნულ სააგენტოში,     სავაჭრო ნიშანით -   Bover-Ge ( ბოვერ–ჯი).  პრეპარატის წარმოება ხდებოდა კონსულტანტების  სტეფან იარონსკის (აშშ) და დიტრიხ შტეფანის (გერმანია) კონსულტაციის მეშვეობით. ახალი ბიოპესტიციდის შესახებ  მომზადდა საინფორმაციო ბუკლეტი, რომელიც მიაწვდის ინფორმაციას ფერმერებსა და  დაინტერესებულ პირებს. ასევე პროექტის ფარგლებში უცხოელ კოლეგებთან ერთად შეიქმნა „ მავნე ორგანიზმების ინტეგრირებული მართვის ტერ მინთა ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი” - ავტორები: მედეა ბურჯანაძე, ქეთევან ქორიძე (საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი) სვეტლანა გულიი, ვლადიმერ გულიი (ვერმონტის უნივერსიტეტი,აშშ).  განმარტებითი ლექსიკონი არის პირველი წიგნი, მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის საქმეში, ქართულ ენაზე. პრეზენტაციას დაესწრო  პროფესორი ვლადიმერ გული, ვერმონტის უნივერსიტეტის პროფესორი, აშშ-დან,  რომელიც  ეწვია საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს აღნიშნული წიგნის წარდგენისათვის. პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი მედეა ბურჯანაძე
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/20181205_141801.jpg
06/12/2018 10:32

„ფრანგები საქართველოში და ფრანგული ლიტერატურის რეფლექსია მე-17-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ კულტურულ სივრცეში“

2018 წლის 5 დეკემბერს თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში ჩატარდა წიგნის - „კავკასიის ფრანგული დღიური“ პრეზენტაცია.   წიგნი გამოიცა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტის - „ფრანგები საქართველოში და ფრანგული ლიტერატურის რეფლექსია მე-17-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ კულტურულ სივრცეში“ -ფარგლებში. ღონისძიება შესავალი სიტყვით გახსნა ინსტიტუტის დირექტორმა, პროფესორმა ირმა რატიანმა, რომელმაც ისაუბრა პროექტის მიზნებზე,  წიგნის ზოგად სტრუქტურაზე და აქტუალურ სიახლეებზე. წიგნი წარადგინეს პროექტის ძირითადმა შემსრულებლებმა და თარგმანის ავტორებმა: რუსუდან თურნავამ, ნინო გაგოშაშვილმა და ახალგაზრდა მეცნიერმა თათია ობოლაძემ. წარდგენილი იქნა წიგნის სამი სხვადასხვა ნაწილი: თეორიული საუძვლები, ფრანგი მხატვრებისა და მოგზაურების - ჟან პიერ მუანესა და ანრი ბლანშარის  სამოგზაურო ჩანაწერები და ქართველი არისტოკრატი ქალების ფრანგულენოვანი ეპისტოლური მემკვიდრეობა. პრეზენტაციაზე ასევე წარმოდგენილი იქნა საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული, აქამდე შეუსწავლელი  ფრანგული  ხელნაწერი - „სამი ფრანგომასონური ტრაქტატი“, ვრცელი წინასიტყვაობით.  ითქვა, რომ  კვლევის  პროცესში,  პროექტის უცხოელი კონსულტატის, სორბონის უნივერსიტეტის პროფესორის, ალექსანდრ სტროევის თანამშრომლობით,  დადგენილი იქნა როგორც ძირითადი ნაშრომის, ისე წინასიტყვაობის ავტორები. აღინიშნა, რომ პროექტის დასასრულს, დაგეგმილია კიდევ ერთი წიგნის, ვრცელი  მონოგრაფიული გამოკვლევის გამოცემა, რომელსაც საფუძვლად დაედება   პირველ წიგნში შესულილიტერატურული მასალა. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ქართული საზოგადოების სხვა წარმომადგენელები.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/gfg.jpg
04/12/2018 11:19

„პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საერთაშორისო გამოცდილება და ქართული მოდელის შექმნის პერსპექტივა“

28-30 ნოემბერს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში შოთა რუსთაველის  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე - „პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საერთაშორისო გამოცდილება და ქართული მოდელის შექმნის პერსპექტივა“, რომლის მუშაობაშიც მონაწილეობდნენ როგორც ქართველი, ისე უცხოელი ექსპერტები (5 ქვეყნის 11 წარმომადგენელი). პროექტი, რომლის ხელმძღვანელია ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი პაატა ტურავა, გამარჯვებულია საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსში. საქართველოს საჯარო სამსახურის სისტემაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა პროფესიული საჯარო მოხელის სტატუსს. საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების სისტემა ჩვენს ქვეყანაში 2019 წლიდან უნდა დაინერგოს. ამისთვის უნდა შეიქმნას საჯარო სამსახურში მოხელეთა პროფესიული განვითარების ქართული მოდელი. კონფერენცია მიზნად ისახავდა საჯარო სამსახურის ქართული მოდელის მეცნიერული საფუძვლების გაანალიზებას და უცხოური გამოცდილების გაცნობას. პროფესიული საჯარო მოხელის სწავლების სისტემის დასანერგად საჭირო რეკომენდაციების შემუშავების თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს საზღვარგარეთის საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებას, უცხოელი ექსპერტების მოსაზრებების გაცნობას. გარდა თემის სამართლებრივი ასპექტებისა, რომელთა განხილვას დაეთმო კონფერენცის მუშაობის პირველი დღე, სადაც ამ თემასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებზე იმსჯელეს მომხსენებლებმა, პროფესორებმა პაატა ტურავამ, ნინო სარიშვილმა, ეკატერინე ქარდავამ, თემურ მაისურაძემ, მაია დვალიშვილმა, ვალერი მოდებაძემ და უცხოელმა ექსპერტებმა, მნიშვნელოვანი იყო რეფორმების განხორციელების ფინანსური უზრუნველყოფის მექანიზმები, რომელთა განხილვაში მეორე დღეს უკვე უცხოელ კოლეგასთან ერთად ქართველი ფინანსისტები და ეკონომისტები მონაწილეობდნენ: ლევან ქისტაური, მიხეილ ჯიბუტი,  ირაკლი მექვაბიშვილი, ნინო ჭოველიძე. ხოლო კონფერენციის მუშაობის მესამე დღე დაეთმო სტუდენტთა მიერ შესრულებული სამუშაოების პრეზენტაციას. სამეცნიერო კონფერენციაზე იმუშავა სამმა სტუდენტურმა სექციამ, რომელშიც გარდა ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტებისა, მონაწილეობდნენ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტები. სტუდენტებმა წარმოადგინეს მოხსენებები საჯარო მოხელეების პროფესიული მახასიათებლების, მოხელის სწავლებისა და საჯარო ფინანსური ხარჯების კონტროლის ინსტრუმენტების მიმართულებით. კონფერენციაზე წარმოდგენილი მოსაზრებების საფუძველზე შემუშავდა მოხელეთა პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბების მხარდამჭერი რეკომენდაციები.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/20181130_142214.jpg
03/12/2018 10:37

პანკრეატული ლიპაზას ახალი სპეციფიური ინჰიბიტორის შექმნა"

2018 წლის 30 ნოემბერს, კახა ბენდუქიძის კამპუსში  საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის  აუდიტორია #113 -ში,    გაიმართა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური პროექტის: "პანკრეატული ლიპაზას ახალი სპეციფიური ინჰიბიტორის შექმნა" შედეგების შემაჯამებელი კონფერენცია.  მოხსენება გააკეთა პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა, პროფესორმა ლევან გულუამ. კონფერენციას ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალი. მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ  პირველად დადგენილია ქართული ჩაის, ციტრუსებისა და ღვინოების ანტილიპაზური აქტივობები; შექმნილია ანტილიპაზური აქტივობის მქონე ბიოკომპოზიტი, რომლის გამოყენება შესაძლებელია ჭარბწონიანობის სამკურნალოდ. მიღებული შედეგები მოხსენებულია სამ საერთაშორისო კონფერენციაზე და გამოქვეყნებულია სამ უცხოურ რეფერირებად ჟურნალში.
სრულად